سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی وم نابع طبیعی گرگان
سیدحامد میرکریمی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی وم نابع طبیعی گرگان
حسین مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی وم نابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه تولید زباله به دلیل افزایش جمعیت و کاهش زمینهای در دسترس با چنان سرعتی در حال افزایش است که علیرغم پیشرفت علوم و فناوری مدیریت آنها به یک مسئله بغرنج تبدیل شده است یکی از جالب ترین گزینه ها در مدیریت مواد زاید جامد تولید کمپوست است که دارای صرفه اقتصادی و فواید محیط زیستی قابل توجهی است کمپوست محصول حاصل از بازیافت مواد زاید آلی از طریق تیمار هوازی می باشد که می تواند جایگزین مناسبی برای مصرف بی رویه کودهای شیمیایی باشد اما کارخانه کمپوست هم می تواند اثرات زیانبار محیط زیستی به همراه داشته ب اشد ارزیابی اثرات توسعه روشی نوین جهت کاهش اثرات زیانبار فعالیت هابر محیط زیست است ماتریس ریاضی یکی از روشهای ارزیابی اثرات توسعه است که می تواند به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS جهت ارزیابی اثرات منفی استقرار صنایع کمپوست به کاررود.