سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعدی شیخ احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی
فریبا نصیری مفخم – استادیار و عضو هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک دانشگاه اصفهان
علی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

رایانش ابری به عنوان یکی از فناوریهای تعیین کننده در آیندهی بسیاری از صنایع مطرح است. رایانش ابری شامل سه لایهی زیر ساخت به عنوان سرویس، سکو به عنوان خدمت و نرمافزار به عنوان خدمت میباشد. این فناوری انعطافپذیر است و منابع را به اندازهی درخواست کاربر تأمین میکند. با توجه به مزیتها و ویژگی لایههای رایانش ابری و بر اساس نیاز و سیاست یک بانک، این فناوری میتواند برای پیشبرد اهداف الکترونیکی در نظام بانکی کشور کاربرد داشته باشد. رایانش ابری به بانکها فرصتی را برای نگرشی نوین نسبت به بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه خدمات گستردهتر میدهد. با وجود مزیتهای فراوانی که رایانش ابری برای بانکداری الکترونیکی دارد، نگرانیهای برای پذیرش آن هست. از جمله این نگرانیها تامین امنیت و حفظ حریم شخصی است که با انتخاب پیادهسازی مناسب، مرتفع میشود