سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی حسینی – شرکت ملی حفاری ایران
محمد رضا کمالی – پژوهشگاه صنعت نفت
علی عرفانی نیا – مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

لاگ انحراف سرعت که از ترکیب لاگ تخلخل نوترون یا چگالی بدست می آید ،برای تشخیص نوع تخلخل اصلی د ر کربناتها بکار می آید .این لاگ همچنین برای تشخیص گسترش فرایندهای دیاژنتیکی و روند تراوایی استفاده میشود .آزمایشات انج ام شده بر روی نمونه های کربناته ، نشان داده که سرعت موج صوتی تنها حاصل عملکرد مقدار تخلخل نمی باشد،بلکه نوع تخلخل موجود این رابطه را تغییر میدهد. برای ساخت این لاگ ها در مرحله اول ، داده های لاگ تخلخل، با استفاده از معادله زمان میانگین وایلی، به سرعت مصنوعی تبدیل می شوند و اختلاف آن با سرعت واقعی حاصل از لاگ صوتی به عنوان لاگ انحراف سرعت بیان می شود .با استفاده از انحراف این لاگ به راست یا چپ نوع تخلخل مشخص میشود. این لاگ برای سازند آسماری در این میدان ساخته شد و نتایج آن باتخلخلهای شناسایی شده از روی مقاطع نازک وتخلخل های حاصل از مغزه ،به منظور صحت کار مقایسه شد .این برسیها از تطابق خوبی برخوردار بودند.این لاگ با استفاده از نرم افزار ژئولاگ Geolog ترسیم گردید.