سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهکامه نشتاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذای
زیبا نادعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،دان
حسین بغدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذای
علی رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ، گروه علوم و صنایع غذایی، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

فیلم های خوراکی به عنوان لایه های نازکی از مواد غذایی تعریف می شوند. آنها می توانند به شکل لفاف، کیسه و کپسول دربسیاری از فرایند ها مورداستفاده قرار گیرند . پوشش ها شکل ویژه ای از فیلم ها هستند که روی سطح مواد غذایی کشیده می شوند. فیلم ها به طور معمول از پلی مرهای زیستی مانند پروتئین ها، پلی ساکاریدها و لیپیدها تهیه می شونداستفاده از فیلم های خوراکی روشی است که با توجه به مشکلات مربوط به تولید و مصرف مواد غذایی ، بویژه مواردی مانند ایمنی ، کیفیت ، سلامت و بهداشت، بهبود شرایط ظاهری و بسته بندی منا سب و نها یتا توجه به اقتصاد تولید، می تواند نقش موثری در توسعه صنایع غذایی داشته باشد زیست کافت بودن )تجزیه پذیر بودن زیستی(، خوراکی بودن و کارآمد بودن فیلم های خوراکی سبب شده است که این فیلم ها به عنوان جایگزین فیلم های سنتزی به طور وسیع مورد مطالعه، پژوهش و کاربرد قرار گیرند خواصفیلم های خوراکی به میزان زیادی تحت تأثیر. عواملی مانند فرمولاسیون، تکنولوژی تهیه فیلم، ویژگی های حلال و افزودنی ها قرار دارد . فیلم ها و پوشش های خوراکی به عنوان حامل بر ای مواد فعالی مثل آنتی اکسیدان ها، مواد ضدمیکروبی،رنگ ها و طعم دهنده ها در بسته بندی موادغذایی کاربرد گسترده ای دارند.عوامل دیگر در کنار حفاظت و نگهداری مواد غذایی شامل کاهش آلودگی ها و پسماندها،سهولت در بسته بندی و.. بوده است. در این مقاله مروری، مثال هایی از کاربرد این نوع بسته بندی ها برای مواد غذایی مختلف و نحوه تشکیل این نوع فیلمها مورد بررسی قرار گرفته است