سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید فسنقری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر محاسبه ی میزان عشق شهوانی بر اساس معادلات و نظریات فیزیک مدرن می باشد .در این پژوهش ابتدا با استفاده از تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از عشق ورزی، میزان تغییرات دمای بدن محاسبهو سپس اختلاف انرژی گسیل شده از بدن در اثر این تغییرات طبق نظریه ی کوانتومی پلانک بدست آورده شد .پس از آن طبق نظریه ی جرم – انرژی انیشتین، جرم معادل این انرژی گسیل شده محاسبه گردید . نتایج نشانداد میزان جرم معادل این عشق ورزی بسیار اندک و ناچیز است و برای اینکه عشقی معادل یک گرم داشتهباشیم دمای بدن باید به (۲۶)۱۰ درجه سانتی گراد برسد که این امر محال است و بدن در چنین دمایی بخار خواهد شد .