سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل مشکینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
داداله بهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه فسا
تقی حیدری – دانشجوی دکتری
خالد علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شهر زاهدان به عنوان یک مادرشهر وقطب رشد منطقه ای در جنوب شرقی ایران،تحت تاثیر عواملی متعدداز قبیل رشد بی رویه جمعیت بعد از دهه ۱۳۶۰ ،قرار گرفتن در چهارراه تجارتی وقاچاق کالا ومواد مخدر،ناامنی در دول همسایه و..قراردارد .براساس قبول این نظریه که جنایت، ثمره تلخ و نابهنجار محیط وقوع جرم است؛می توان گفت هر محیط جغرافیایی تبهکاران مخصوص به خود دارد.لذا امروزه دست اندرکاران امور انتظامی و امنیتی شهرها به زمان و مکان جرم توجه زیادی دارند. در این راستا اطلاعات و آماری را تهیه کرده وبراساس آن به تحلیلهایی دست یافته اند. با افزایش حجم اطلاعاتی یا پیچیده شدن آن ، ابزاری کارآمد لازم است تا با مقایسه ، همپوشانی و به کارگیری مدلهای زمانی و مکانی جرائم ، به تشخیص ویژگیها پرداخته و ابزار مناسب مدیریتی انتظامی امنیتی شهر فراهم آید. فرآیند و ابزار دستی چنین حالت کارآیی و کارآمدی لازم را فراهم نمی کنند، بلکه منجر به بهره وری پائین و کاربرد غیر موثر از نیروی انسانی نیز می شوند. در مقابل تواناییها و قابلیتهای فراوان فناوریGISدر تحلیل جرم و برنامه ریزی به منظور توسعه امنیت در بسیاری از شهرهای جهان به اثبات رسیده به طوری که با هماهنگ کردن اطلاعات از منابع مختلف و دسته بندی کردن آنها امکان تحلیلهای پیچیده را به شکلی آسان فراهم سازد