سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره دارابی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علیرضا سوندرومی – مدیر واحد تحقیقات وتوسعه شرکت شیراز بهین ازما

چکیده:

هدف از بسته بندی مواد غذایی ایجاد ایمنی و محافظت از محصولات غذایی در مقابل آسیب های فیزیکی، جلوگیری از اکسیداسیون، فساد بیولوو ژیکی )درونی بیرونی میکروبی(و متعادل نمودن رطوبت آن ها می باشد. برای پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان و رسیدن به کیفیت دلخواه مشتریان نیاز به پیشرفت هرچه بیشتر در زمینه ی بسته بندی مواد غذایی احساس می شود. یکی از راه کارهای جدید برای افزایش کیفیت و امنیت مواد غذایی فناوری نانو می باشد. استفاده از نانو کامپوزیت ها در ساختار پلیمرهای بسته بندی مواد غذایی موجب بهبود خاصیت نگه دارندگی پلیمرها می شود. نانوتکنولوژی اجازه ی ایجاد یک تغییر در ساختار مواد در مقیاس اتموی و مل کوولی را به جهت تولید مواد با خصوصیات مطلوب تر را می دهد.کاربرد این فناوری در بسته بندی گوشت و فراورده های ان بسیار چشمگیر است ودارای نقوش به سزایی می باشد. هوودف از ایوون مقالووه معرفووی موووارد اسووتفاده از فنوواوری نووانو در صوونعت بسووته بنوودی گوشووت و فووراورده هووای گوشووتی و توو یر آن در نگه داری بهتر محصولات می باشد.