سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حامد میرحسینی – کارشناس ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
میترا غلامی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد عامری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
زهره جوادی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

فرایند ترکیبی پودر کربن فعال – لجن فعال PACT به عنوان فرایندی جهت تصفیه فاضلابهای صنعتی با بار آلی زیاد و وجود ترکیبات دیر تجزیه شونده و یا باز دارنده رشد میکروبی همچون رنگ مورد استفاده قرار می گیرد . در این پژوهش از یک سیستم مقیاس آزمایشگاهی فرایند PACT به حجم هوتدهی ۴۰ لیتر و حجم ته نشینی ۱۲ لیتر جهت تصفیه فاضلاب سنتتیک نساجچی بر پایه کربوکسی متیل سلولز (CMC ) به اضافه محلولی از رنگهای اسیدی C.I1550 و رنگ راکتیو Everzol Turquoise Blue G. استفاده شد. رنگهای مورد استفاده در این پژوهش کاربرد وسیعی در صنایع نساجی کشور دارند. قبل از شروع بهره برداری از سیستم PACT عمل تطبیق میکروبی با فاضلاب ساخته شده و رنگ در راکتوری جداگانه به حجم ۵ لیتر تا رسیدن به شرایط پایدار انجام شد. در طول بهره برداری تاثیر غلظت تاثیر پودر کربن و پارامترهای زمان ماند هیدرولیکی و دما بر میزان ADMI خروجی و درصد حذف رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در شرایط ورود فاضلابی با غلظت رنگ ورودی برابر ۱۰۰mg/l با غلظت های پودر کربن فعال ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر واحد هوادهی ، درصد حذف رنگ به ترتیب برابر ۸۷/۰۱ و ۹۱/۲۴ و ۹۸/۱۸ و ۹۸/۸۳ و ۹۶/۸ می باشد . در این شرایط میزان ADMI خروجی در غلظت های مختلف پودر کربن فعال ب ترتیب بابر : ۵۱۸/۴۶ و ۳۱۰/۵ و ۴۴/۸۹ و ۵۳/۱ و ۵۴/۳۱ می باشد . این بررسی نشان داد که با افزایش زمان ماند هیدرو لیکی از ۱۸ ساعت به ۳۰ ساعت درصد حذف رنگ افزایش یافته و از ۷۲/۷ درصد به ۹۸/۸۳ درصد افزایش می یابد و همچنین میزان ADMI از ۳۲۸/۷ به ۵۴/۳۱ کاهش می یابد . همچنین با کاهش دما از ۳۰ درجه سانتی گراد به ۲۲ درجه درصد حذف رنگ از ۹۸/۸ به ۹۶/۰۶ کاهش یافته و میزان ADMI نمونه های خروجی از ۵۴/۳ به ۶۱/۳ افزایش می یابد. با توجه به نتایج بدست آمده غلظت بهینه پودر کربن فعال جهت حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با کارایی یالا و با صرفه ار نقطه نظر اقتصادی غلظت ۱۵۰۰mg/l می باشد . که در این غلظت حذف رنگ معادل ۹۸% می باشد و همچنین زمان ماند هیدرولیکی و دمای بهینه جهت حذف رنگ بترتیب ۳۰ ساعت و ۳۰ درجه سانتی گراد به دست آمد ، که در این شرایط بازدهی حذف رنگ برابر ۹۸/۸% بود.