سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ادریس بذرافشان – استادیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی ز
امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
فردوس کردمصطفی پور – استادیار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی ز
محمدمهدی سوری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

درسالهای اخیر همگام با افزایش تولیدات خودرو شاهد توسعه کمی کارواش ها درسطح شهرهای کشور هستیم با توجه به آلاینده های موجود در فاضلاب کارواش ها تصفیه فاضلاب ناشی ازاین صنعت می تواند کمک بزرگی به حفظ منابع اب سطحی و زیرزمینی نماید ازاین رو در مطالعه حاضر کاربرد فرایند ترکیبی انعقاد شیمیایی و انعقاد الکتریکی درتصفیه فاضلاب کارواش مورد بررسی قرارگرفت. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و بصورت پایلوت انجام شد نمونه ها بصورت روزانه ازکارواش محلتحقیق جمع آوری شدند درصدحذف پارامترهای ۰TSS BOD5 COD سورفکتانتهای آنیونی، سرب و آهن در طی فرایندانعقاد شیمیایی با استفاده از پلی آلومینیم کلراید در غلظت های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میل یگرم درلیتر منعقد کننده و در ادامه با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی درزمانهای واکنش ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ دقیقه و در ولتاژهای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ ولت تعیین شد نتایج نشان داد راندمان حذف TSS BOD5 COD سورفکتانتهای آنیونی سرب و آهن در غلظت ۱۰۰ میلی گرم درلیتر منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و در ولتاژ ۴۰ ولت بعد از ۶۰ دقیقه زمان واکنش به ترتیب ۹۶/۸۷، ۹۴، ۹۸/۴۳، ۹۹/۸۸، ۹۹/۴۳ و ۹۹/۶۷ درصد بدست آمد.