سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
مریم یوسفی – دانشجو ی کارشناسی ارشد محیط زیست
رقیه بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

موادزائدجامد،جزءجدایی ناپذیرزندگی انسان بوده وتولیدانواع این زایدات ازمهمترین معضلات زیست محیطی عصرحاضراست.دفن بهداشتی پسماندهای شهری مثل هرپروژه مهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامه ریزی دقیق نیاز مند است.هدف اصلی مطالعه جاری،اعمال عملیات تحلیلهای مکانی بابهره گیری ازفن آوری سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک سنجش از دور(تصاویر لندست)به منظورمکانیابی محدوده های بهینه باحداقل اثرات سوءزیست محیطی برای دفن زباله های شهری شهرستان بجنورداست. درمرحله اول،عوامل موثردرمکانیابی محل دفن موادزایدکه به طور کلی شامل پارامتر های زمین ساختی ،فنی،زیست محیطی ،اجتماعی –اقتصادی و هیدرولوژی بر اساس استانداردهای مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست،وزارت کشوروتجربیات جهانی میباشد ،شناسایی شده که عبارتند از : توپوگرافی ،زمین شناسی ، راههای دسترسی ،وضعیت لرزه خیزی منطقه ، شیب ، کاربری اراضی ، خاکشناسی ، آبهای سطحی و زیرزمینی ،پوشش گیاهی، مناطق حفاظت شده ، معادن و مراکز جمعیتی به صورت رقومی به محیط نرم افزار GISوارد وپایگاههای اطلاعاتی تشکیل شد . از آنجا که همه معیارها در مکان یابی دفن زباله از وزن یکسانی برخوردار نیستند ، معیارها درنرم افزارتحلیل سلسله مراتبی وزن دهی ودر نهایت بهترین مکان برای دفن مواد زائد تعیین شد.مساحت زمین موردنیازبرای دفن زباله نیز برای ۲۰ سال آینده بادخالت عواملی همچون نرخ تولیدزباله،نرخ رشدجمعیت،دانسیته موادفشرده محاسبه گردید.