سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمهران حسینی – دانشکده صنایع و برنامه ریزی سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر ملاوردی اصفهانی –
سیدرضا حجازی طاقانکی –

چکیده:

افزایش رقابت در بازار باعث پیچیدهتر شدن و سرمایهگذاری بیشتر روی سیستمهای تولیدی گردیده است و به طبع نگهداری و تعمیرات این سیستمها به امری مهم تبدیل شده است. تعویض پیشگیرانه یک فعالیت نگهداری و تعمیراتپیشگیرانه است، که وضعیت دستگاهها را بهبود میبخشد. در این مقاله مسئله تعیین بازه زمانی تعویض پیشگیرانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی حل شده است. در این راستا از معیارهای هزینه، قابلیت دسترسی، عمر باقیمانده قطعه و قابلیت اعتماد جهت ارزیابی بازههای زمانی استفاده شده است