سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن جمشیدی عینی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
اکبر زارع کابدول – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
بهشید احمدخان بیگی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
مجتبی نقدی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

چکیده:

نصب تجهیزاتی مانند ریکلوزر، سکشن لایزر و سکسیونر،اتوماسیون شبکه و افزایش تعداد نقاط مانور موجب کوچکترشدن محدوده خاموشی و افزایش سرعت برقدار شدن مشترکین شده و باعث بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان ورضایتمندی مشترکین خواهد گردید. نظر به معیارهای متعدد جهت مکانیابی تجهیزات، گستردگی شبکه توزیع، عدم وجودیک بانک اطلاعاتی مدون در خصوص خطاهای حادث شده در شبکه فشار متوسط به ویژه خطاهای گذرا و همچنین وجود دانش پنهان و منحصر به فرد مامورین مانور فشارمتوسط از شرایط محلی و سوابق حوادث سالهای گذشته خطوط فشار متوسط و با توجه به لزوم نصب تجهیزات درنقطه بهینه با حداقل سرمایه گذ اری، لازم است با مدیریت خرد جمعی و ادغام آن با روشهای مطالعات مهندسی قابلیت اطمینان محل مناسب نصب تجه یزات تعیین گردد . فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک ر وش ساختار یافته برای تصمیم گیری با معیارهای متعدد و پیچیده است و در این مقاله پس از معرفی فرایند تحلیل سلسله مراتبی یاAHPدر مکان یابی کلیدها، این روش جهت تعیین مکان نصب ریکلوزر درمسیر یکی از خطوط منطقه شهریار مورد استفاده قرار گرفته و مزایای آن بر روشهای متداول بیان شده است.