سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانی ایرج – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان
محمد مویدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

خرابی پیش رونده وضعیتی است که در آن گسیختگی یک عضو سازه ای ، منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش های متوالی جزئی وحتی کلی ساختمان می گردد. با حذف اعضای بحرانی سازه بر اثر حوادث عمدی(حملات تروریسمی ، انفجار) و یا غیرمترقبه (زلزله) در موقعیتهای مختلف پلان ، ساختمان آسیب پذیری متفاوتی در برابر خرابی های پیش رونده خواهد داشت ، از مکانیسم های بازتوانی سازه در برابر رخ داد حاصله عملکرد زنجیره ای سازه جهت رسیدن به تعادل جایگزین و پایداری آن می باشدکه لزوم بهره گیری از این عملکرد در روند طراحی و بهسازی سازه های موجود و آینده نظر محققین را به خود جلب نموده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش عمودیPush-Down Analysis) و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی ساختمان های فولادی قاب خمشی طراحی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ایران و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به بررسی عملکرد زنجیره ای سازه پس از حذف ستون در موقعیت های متفاوت و تأثیر آن در پتانسیل ایجاد خرابی های پیش رونده پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ساختمان در نتیجه حذف ستون گوشه بیشترین پتانسیل ایجاد خرابی پیش رونده و کمترین عملکرد زنجیره ای را دارا بوده و پایداری سازه در رسیدن به تعادل جایگزین پس از حذف ستون با درنظر گرفتن چنین عملکردی بهبود می یابد