سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ابونجمی – استادیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
تورج عباسیان نجف آبادی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگ

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از طیف سنجی مادون قرمز برای کیفیت سنجی تخم مرغ مطرح شده است. در این پژوهش با کمک طیف سنجی نور مرئی – مادون قرمز بدون نیاز به تخریب تخم مرغ، کیفیت درونی تخم مرغ بر اساس عددها و اترفاع حفره هوای آن پیش بینی گردید. برای اینکار ابتدا د راژ»ایشگاه مهندسی فرآوری، با استفاده از طیف سنج ساخته شده برای همین منظور نمونه های تخم مرغ در شرایط نگهداری رطوبت ۴۰%، دمای ۲۵ در جه سانتیگراد و دوره نگهداری ۵ هفته در طیف ۳۰۰ تا ۱۱۰۰ نانو متر مورد آزمون قرار گرفت. سپس طیفهای به دست آمده برای تعیین کیفیت بر اساس عددها و ارتفاع حفره هوای تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا داده ها را به دسته آزمایش و آموزش طبقه بندی شده سپس با کمک مولفه های اصلی (PCA) تعداد ویژگیها کاهش یافته است. در مرحله بعد به کمک داده های آزمایش ۲۱ عدد طیف (رگرسور) تاثیر گذار انتخاب شده و مدلی بر اساس روش حداکثر احتمال، پیشنهاد شده است. مدل بدست آمده برای پیش بینی عددها و ارتفاع حفره هوا مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد استفاده از پیش بینی کننده حداکثر احتمال بر روی طیف های به دست آمده، روش موثری برای کیفیت سنجی غیر تخریبی بر اساس شاخصهای کیفی تخم مرغ می باشد.