سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله حسامی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
فاطمه امینی – دانش آموخته سابق گروه علوم باغبانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
سعادت ساریخانی خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، دانشگاه تربیت م
آرمان بیرقدارکشکول – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، دانشگاه تربیت

چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم کشور میباشد که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۷ حدود ۲۴۴ هزار هکتار از اراضی کشور به این محصول اختصاص داده شده است. سالانه مقدار چشمگیری از ضایعات نخل خرما بدون استفاده بهینه از بین میرود. با توجه به اینکه کوکوپیت را از درخت همخانواده نخل خرما (نارگیل) تهیه میکنندو سالانه مقدار زیادی ارز به منظور واردات آن از کشور خارج میگردد، لذا طرحی به منظور بررسی امکان جایگزینی کوکوپیت با ضایعات نخل خرما به عنوان بستر کشت توت فرنگی، تحت شرایط هایدروپونیک در دانشکده کشاورزی و۱۳۸۸ صورت گرفت. بدین منظور از نسبت های مختلف دمبرگ – منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، در سال ۱۳۸۷نخل خرما، کوکوپیت و پرلیت با ۱۵ تیمار و ۴ تکرار استفاده گردید . تجزیه داده ها توسط نرم افزار کا مپیوتری MSTAT-C صورت گرفته و توسط همین نرم افزار و با آزمون چند دامنهایی جدیددانکن مقایسه میانگین ها انجام شد. نتایج طرح نشان داد که تیمار دو قسمت پرلیت + یک قسمت دمبرگ نخل خرما + یک قسمت کوکوپیت، از نظر فاکتورهای کمی، اختلاف معنیداری با سایر تیمارها داشت و عنوان تیمار برتر را به خود اختصاص داد. همچنین تیمارسه قسمت دمبرگ نخل خرما + یک قسمت کوکوپیت و تیمار سه قسمت کوکوپیت + یک قسمت دمبرگ نخل خرما، بهترین کیفیت میوه از نظر میزان مواد جامد محلول در عصاره میوه را داشتند. با توجه به اینکه محیط کشت تجاری برای توت فرنگی ترکیبی از پرلیت و کوکوپیت است، لذا نتایج آزمایش پاسخ مثبتی نسبت به امکان جایگزینی کوکوپیت با ضایعات نخل خرما را نشان میدهد.