سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید ترنج زر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مطالعات تغییرات مکانی ویژگیهای خاک د رمراتع به ندرت انجام گرفته است ارزیابیکارایی روش زمین آمار و ارائه قابلیتهای آن در مطالعه خاک یکی از جوامع مهم گیاهی درمنطقه کویر میقان اراک مورد مطالعه قرارگرفت. ابتدا برروی نقشه منطقه درهر تیپ با توجه بهوسعت آن حدود ۱۰۰ نقطه شبکه بندی شد بطوریکه نقاط برداشت پوشش گیاهی هم در قالب این شبکه گنجانده شود پس از پیدا کردن نقاط برروی نقشه بوسیله GPS برروی تیپ نقاط را پیدا کرده و درهر نقطه از خاک درعمقهای ۲۰-۰ و ۱۰۰-۲۰ سانتی متر خاک نمونه برداری شد . نمونه ها برای تعیین عامل به آزمایشگاهی منتقل گردید هدایت الکتریکی مورد آزمون قرارگرفت تجزه و تحلیل زمین آمار نشان داد که متغییرهای خاک دارای ساختار فضایی هستند. با توجه به شرایط اکولوژیکی ویژه منطقه کویر میقان به نظر می اید تحقیقات با تراکم بالای نمونه برداری در سطوح کم نظیر مطالعات زمین آمار نتایج مفیدی حاصل می کند.