سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما پیغمبری – دانشگاه پیام نور، گروه زمین شناس ی
حمید احمدی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حسن حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی

چکیده:

توده اولترامافیک ده شیخ در جنوب ارزوئیه )بافت استان کرمان ( قرار گرفته و لیتولوژی های تشکیل دهنده آن شامل هارزبورژیت، لرزولیت، دونیت های نامنظم، رگه های پیروکسنیت و کرومیتیت می شود. اصلی ترین لیتولوژی منطقه راهارزبورژیت ها تشکیل داده که از اطراف به تپه های لرزولیتی ختم می گردد. کلینوپیروکسن در اکثر لیتولوژی های منطقه با مقادیر کم تازیاد مشاهده می گردد. شواهد بافتی نشاندهنده نسل های مختلف کلینوپیروکسن می باشد. نسل نخست عوارض ناشیاز دگرشکلی دما بالای گوشته ای را از خود بروز داده و نسل دوم به همراه نسل دوم از الیوین در اطراف پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن دیده می شود. مطالعه ویژگی های ژئوشیمیایی این کانی، خود مؤید حضور نسل های مختلف می باشد. بررسی ترکیب شیمیایی این کانی نظیر بالا بودنMg#مقادیر پائین تا متوسطTiO2در کلینوپیروکسن های موجود و همچنین بررسی تغییرات عناصر مختلف در نمودارهای متفاوت، نشان دهنده محدوده پریدوتیت های باقیمانده و همچنین پریدوتیت های گوشته ای از نوع اقیانوسی می باشد که به محیط های مربوط به قوس وابسته هستند