سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران پی نبر – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهبود فرایندهای کسب وکار، افزایش رضایت مشتری و کاهش هزین ه های سازمان، از مسایل مهمی است که سازمانها همواره با آن سر و کار داشته و در جستجوی روش ی جهت حل آن می باشند. در این راستا شش سیگما به عنوان رویکردی نظام مند در جهت دستیابی به اهداف مذکور، مورد توجه بسیاری از سازمانها قرار گرفته است . این رویکرد در دهه ۸۰ توسط شرکت موتورولا ۱ ارایه گردید و پس از اجرای موفق در برخی از سازمانها مانند شرکت جنرال الکتریک، به سرعت در سراسر دنیا، مورد استقبال مدیران قرار گرفت . در طی این روند ، سازمانهای تولیدی سهم عمده ای از سازمانهایی را که از این رویکرد استفاده نموده اند، تشکیل دادند. اغلب افراد در سازمانهای خدماتی به مقوله بهبود و روشهای انجام آن با دید بسیاری متفاوتی می نگرند . این افراد بر این باور هستند که روشهای بهبود به کار گرفته شده در سازمانهای تولیدی جایگاهی در سازمانهای خدماتی ندارند و با این توجیه از به کارگیری رویکرد شش سیگما در سازمان خود، استقبال .(۲۰۰۵ نمی کنند (پاتن ۲ از یک سو، به دلیل اینکه شش سیگما رویکرد ی نظام مند و منطقی برای بهبود و حل مساله م ی باشد، این رویکرد را نه تنها در سازمانهای تولیدی بلکه در سازمانهای خدماتی نیز م ی توان به کار گرفت . اما از سوی دیگر، با توجه به اینکه ماهیت فرایندهای تولیدی و خدماتی متفاوت است ، باید برای هر فرایند از ابزارهای متناسب و سازگار با آن فرایند استفاده نمود . در این راستا، رویکرد شش سیگمای ناب با نگرش ترکیب و استفاده همزمان از دو رویکرد شش سیگما و تفکر ناب مورد استفاده بسیاری از سازمانهای خدماتی قر ار گرفت