سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روشنک سعیدی – مدرس دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام خمینی کاشان
امیرهوشنگ تاج فر – هیئت علمی دانشگاه پیام نور، پیام نور تهران

چکیده:

با ظهور فناوری اطلاعات در سازمانها و صنایع، مبحث هوشمند سازی یکی از جنبههایی است که از سیستمهای اطلاعاتی در زمینههای مختلف بهره میبرد. آزمونهای الکترونیکی را میتوان ابزاری پرکاربرد در هوشمند سازی سازمانهای خدماتی و صنایع تولیدی محسوب کرد. این آزمونها هم برای سنجش تحصیلی و هم برای سنجش- های رفتاری و شخصیتی افراد به کار میروند. آزمون تطبیقی کامپیوتری ۱ بعنوان یکی از روشهای سنجش داینامیک، از هوشمندترین گزینهها در تامین دقت و امنیت آزمون و گزینش سوالات است. در این روش انتخاب سوال، محاسبه نمره و شرایط پایان آزمون، بر طبق مدلهای ریاضی، هوش مصنوعی و تئوریهای احتمالات است و ضمن کاهش استرس و اضطراب فرد، امکان تشخیص پاسخهای وابسته به حدس و گمان و تقلب را نیز فراهم میکند. تحلیل این گونه آزمونها نیازمند نرمافزارهای خاص میباشد. ولی قبل از پیادهسازی نهائی آن نیازمند شبیهسازیهای متعدد و تعیین دقیق مولفههای آن هستیم. این مقاله با بررسی پیشینهی تحقیقات در این زمینه با مرور مراحل شبیهسازیهای هیبرید ۲ ، مونتکارلو ۳ و پست هاک ۴ ، گزینههای مختلف شبیهسازی مولفه های پنجگانهی آزمون تطبیقی را برای پژوهشگران روشن میسازد. اجرای شبیهسازی نیازمند نرم افزار ویژهی این آزمون خواهدبود. نتایج این مقاله میتواند برای محققین موسسات و سازمانهائی که در اجرای آموزشهای مجازی قصد پیادهسازی سیستم آزمون الکترونیکی دارند، راهگشا باشد