سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا قنبری – ۱Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده:

رشد فزاینده ی حمل و نقل کانتینری دریایی و روند رو به رشد جایگاه کانتینر درحمل و نقل چندوجهی میان دریا ریل و خشکی باعث گردیده که مدیران بنادر کانتینری با چالشهایی از قبیل افزایش تقاضا ایجاد فضای رقابتی تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاریهای جدید و بسط فعالیت ها رو به رو شوند ونیازمند به کارگیری متدهای جدید جهت انجام عملیات اثربخش چه در اسکله وچه در یارد باشند دراین میان بهبود عملکرد بنادر کانتینری مستلزم شناخت جامعی ازمسائل موجود دراین بنادر بوده و پس از آن می بایست ابزارهای مناسبی را جهت حل مسائل انتخاب کرد این مقاله درابتدا مسائل کلی بنادر کانتینری را معرفی کرده و شبیه سازی را را به عنوان یک رویکرد مناسب جهت مدلسازی جامع بنادر کانتینری بررسی می کند . درادامه دو نمونه از کاربرد شبیه سازی را دربهبود عملکرد بندر کانتینری شهیدرجایی ارایه می کند که توانسته اند شاخص های ارزیابی ترمینال شماره ۱ بندر کانتینری شهید رجایی را تامیزان ۱۰ درصد افزایش دهند.