سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
حمید فلقی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محمودرضا حقی فام – استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

اخیراً تولید برق از باد به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر دربسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزایش نفوذ نیروگاههای بادی در سیستمهای قدرت، اصلاح روشهای موجود ارزیابی و مدیریت این سیستمها امری اجتنابناپذیر است. بررسی قابلیت تبادل شبکۀ انتقال یکی از مطالعات مهم در سیستمهای قدرت تجدیدساختار یافته است که به منظور ارزیابی حد تبادل توان میان نواحی سیستم از طریق شبکه و مدیریت تبادلات آتی انجام میشود. در این مقاله روشی برای ارزیابی قابلیت تبادل کلی شبکههای انتقال در حضور نیروگاههای بادی ارائه شده است. در روشپیشنهادی برای مدلسازی ماهیت متغیر و احتمالاتی توان تولیدی نیروگاههای بادی از شبیهسازی مونتکارلو استفاده و مقدار قابلیت تبادل کلی شبکه در هر تکرار شبیهسازی با استفاده از برنامهریزی ریاضی مبتنی بر پخش بار بهینه محاسبه میشود. به منظور انتخاب مقدار نهایی قابلیت تبادل کلی، استفاده از تحلیل ریسک به عنوان ابزار تصمیمگیری و سنجش پیشنهاد شده است. برای اجرا ونیز تحلیل حساسیت روش پیشنهادی از سیستم ۲۴ باسۀIEEE–RTSو اطلاعات واقعی باد در یکی از مناطق شمال ایران استفاده شده است.