سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مهدیزاده اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود شفافی زنوزیان – استایدار دانشگاه آزاد سبزوار
حمید توکلی پور – استادیار دانشگاه سبزوار
بهاره رجبی بخشنده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

منحنیهای ایزوترم جذب سه نوع آرد گندم با میزان سبوس مختلف در دماهای ۵و ۲۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد با استفاده از روش وزن سنجی استاتیکی درمحدوده فعالیت آبی بین ۰/۱ تا ۰/۸ بدست آمد ایزوترمها درمورد هرسه نوع آرد گندم براساس طبقه بندی BET دارای خصوصیات نوع II بوده و به شکل سیگموئیدی نشان داده شدنداعداد تجربی با استفاده از شبکه های عصبی تابع پایه شعاعی و پروسپترون برازش شدند. بهترین نتایج درمورد شبکه پروسپترون به تابع سیگموئیدی با ۲۶ نرون تعلق داشت از طرفی بهترین حالت درشبکه تابع پایه شعاعی هنگام استفاده از تابع NRB با ۵۰ نرون مخفی بود نتایج نشان داد که شبکه تابع پایه شعاعی دارای R2 بالاتر ۰/۹۸۶ و خطای مربعات میانگین کمتر ۲۷-۹/۸۰×۱۰ نسبت به شبکه پرسپترون می باشد نتیجه گرفته شد که شبکه عصبی تابع پایه شعاعی می توان مقدار رطوبت تعادلی بهتری را نسبت به شبکه پروسپترون پیش بینی کرد.