سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد اسدیه – دانشجوی کا رشناسی ارشد مهندسی عمران- ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه علم
عباس افشار – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

امروزه مدیریت جامع منابع آب، با تأکید بر بهر هبرداری مشترک یا تلفیقی از منابع آ بهای سطحی و زیرزمینی، در دستور کارکلیه سازما نهای بهر هبرداری قرارگرفته است که در این نوع از بهر هبرداری ، نیا زهای آبی به وسیله دو منبع سطحی و زیر زمینی به طور توأم تأمین م یشوند. استفاده از مد لهای شبی هسازی-بهین هسازی یک روش قدرتمند در مدیریت و طراحی بهینه از سیستم آ بهای سطحی و زیرزمینی محسوب م یشود. اما در این میان، نیاز به رو شهای شبیه سازی با سرعت بالا و البته دقت مناسب که به راحتی قابل تلفیق با مد لهای بهینه سازی باشند، احساس م یشود. در سالیان اخیر توجه برخی از محققین بهرو شهای هوش مصنوعی و استفاده از آن برای شبیه سازی سیستم آب زیرزمینی معطوف شده است. در این مقاله عملکرد چندساختار قدرتمند شبکه عصبی مصنوعی به نا مهای شبک ههای عصبی پیشخورFNN) شبک ههای عصبی بازگشتی RNN) شبک ههای تابع پایه شعاعیRBF) در پی شبینی سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته و ساختار بهینه معرفی شده است. همچنین عملکرد شبکه عصبی مصنوعی انتخاب شده در هنگام استفاده در مد لهای بهر هبرداری تلفیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است