سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر محمودی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
محمود امید – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران کرج
علی آقاگلزاده – دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
علیمحمد برقعی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران کرج

چکیده:

دراین تحقیق یک سیستم جداسازی صوتی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی ANN برای چهار رقم پسته صادراتی ایران به نامهای کله قوچی، اکبری، بادامی و احمدآقایی ارائه شده است تعداد ۳۲۰۰ پسته از هر رقم ۸۰۰ عدد موردآزمایش قرارگرفت و خصوصیات ارقام از تجزیه و تحلیل سیگنال دریافتی در حوزه زمان و فرکانس وکاربرد روش آماری تجزیه به مولفه های اصلی PCA استخراج شد در مجموع ۴۰ خصوصیت از ارقام پسته ها انتخاب گردید که پس از نرمالیزه شدن به عنوان بردار ورودی به ANN داده شد بردار خروجی شبکه شامل ۴ نرون برای دسته بندی ارقام مورد بررسی بود در تمام آزمایشها ۷۰درصد از پسته ها بعنوان داده آموزشی ۱۵ درصد برای آزمون و ۱۵ درصد باقیمانده جهت اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی انتخاب گردید.