سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – دکتری سازه – عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
ساسان کیاست – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشگاه رازی

چکیده:

سطح مقطع و نحوه توزیع آرماتورها در تغییر شکل پذیری و ظرفیت نهایی دال ها بسیار موثر است. در این مطالعه برای بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورها بر بارنهایی، جمعیت اولیه ای از دال های دوطرفه بتن مسلح با استفاده از تحلیل اجزاء محدود به کمک نرم افزارABAQUS مدل سازی و آنالیز پلاستیک گردید. پس ازکنترل صحت مدل سازی از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، با استفاده از نتایج بدست آمده از تحلیل اجزاء محدود ، یک شبکه عصبی آموزش داده شد به طوری که شبکه بتواند مقدار ظرفیت نهایی یک دال دوطرفه را با دریافت مشخصات دال ارائه نماید. برای بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورها بر مقداربارنهایی از ۵۰ مدل دال دوطرفه استفاده شد و مقدار سطح مقطع آرماتورهای فوقانی و تحتانی هر دال به صورت یکسان در گام های بیست درصدی افزایش داده شد و نمودار افزایش سطح مقطع آرماتورهای تحتانی و فوقانی به صورت ضریبی از سطح مقطع اولیه – ظرفیت نهایی، برای هر مدل ترسیم شد .سپس این نمودارها به کمک شبکه عصبی با تحلیل ۵۰۰ مدل دال به دست آمد. با مطالعه این نمودار ها مشاهده گردید که در اثر افزایش سطح مقطع آرماتورهای تحتانی و فوقانی دال ها مقدار ظرفیت نهایی منطبق بر یک نمودار منحنی شکل افزایش می یابد که با افزایش سطح مقطع آرماتورها، شیب نمودارکمتر می شود