سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدفرزاد نقیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صن
منصوره سلیمانی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیر
مریم سعدی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

با وجود کاربرد فراوان کربن فعال در فرایندهای صنعتی، فرایند تولید این جاذب به عوامل متعددی وابسته است. بنابراین به دست آوردن مدلی که بتواند بین پارامترهای مؤثر در تولید و خواص کربن فعال حاصل ارتباطبرقرار کند بسیار سودمند است. در این پژوهش از قابلیت های شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی مقدار سطح ویژه کربن فعال تولیدی از ضایعات گیاهی در فرایند فعال سازی فیزیکی بوسیله گاز دی اکسید کربن و بخار آب استفاده شده است. بدین منظور از دو نوع شبکه عصبی با تابع پایه شعاعیRBF)پس انتشارFF) برای هریک از فرایند های فعال سازی استفاده شده است. در مرحله ی ارزیابی در فرایند فعال سازی باCO2مقدار میانگین مجذور خطای مطلق برای پیش بینی مقدار سطح فعال توسط مدلRBF 0/038و برای مدلFFبرابر ۰/۰۳۹و در فرایند فعال سازی با بخار مقدار این خطا برای مدل FF و RBF بترتیب ۰/۰۴۱ ,۰/۰۷۵بدست آمد