سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیوا رحیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ی ریاضی و علو
ملیحه نیک سیرت – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی ریاضی و علوم کامپیوت
سید مهدی تشکری هاشمی – استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ی ریاضی و ع
مهدی قطعی – استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی ریاضی

چکیده:

هدایت مسیر گروهی یکی از خدمات مهم سیستم پیشرفته اطلاع رسانی رانندگان ATIS) است که هدف آن اطلاع رسانی وضعیت ترافیکی شبکه بزرگراهی به گروهی از رانندگان با استفاده از امکاناتی مانندتابلوهای متغیر خبری VMS) سایت های وب و رسانههای ملی میباشد. اطلاعات زمان سفر پویا یکی از مولفههای اصلی سیستم هدایت مسیر پویا است که قابلیت ایجاد هدایت مسیر پویا برای رانندگان، افزایش قابلیت اطمینان شبکه بزرگراهی و کاهش ترافیک دارد. در این مقاله راهکارهای پیش بینی زمان سفر بررسی شده است و نتایج حاصل از سه روش شبکه های عصبی فازی و شبکه های عصبی پرسپترون برایتخمین سریهای زمانی مقایسه شده است. با مقایسه نتایج دو روش فوق بر روی اطلاعات رمپ چمران غربی به نیایشجنوبی شبکه بزرگراهی تهران به نظر میرسد که روششبکه های عصبی فازی نتایج دقیق-تری نسبت به و شبکه عصبی پرسپترون بدست میدهد.