سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا نیک منش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارسنجا ن
عبدالعلی عادل پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

دراین تحقیق نقش پارامترهایی ازجمله دبی میزان بارندگی و درجه حرارت درماه های گذشته و جاری برروی دبی ماهیانه رودخانه بوانات مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی دراین تحقیق استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی جهت بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برروی دبی هرماه بودهاست برای مدلسازی اطلاعات ازنرم افزار QNET2000 که براساس روش پیشخور کار می کند استفاده شدهاست همچنین درمدلسازی از دو تابع تحریک سیگموئید و گاوس استفاده میشود برای پیش بینی جریان خروجی حوضه بوانات داده های هیدرومتری ایستگاه منج و هواشناسی باران دما و دبی درمقیاس زمانی ماهانه ودربازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۶۱ استفاده شده است که ۸۰درصد آن برای آموزش و ۲۰درصد باقیمانده برای زامودن مدلها به کارگرفته است