سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد نفیسی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
امیرحسین آقاخانی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
مهرداد عابدی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش های مکان یابی منبع تخلیه جزئی دارای اهمیت خاصی برای نگهداری و تعمیر ترانسفورماتورها می باشد . این م قاله روشی نوین برای تشخیص مکان تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتورها به کمک شبکه عصبی ارائه می کند . در این مقاله از م دل مشروح برای شبیه سازی ترانسفوماتور استفادهشده است . با مدلسازی منبع پالس های تخلیه جزئی، این پدیده در مکان های مختلف سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک نرم افزارEMPT شبیه سازی شده است. سپس جریان ایجا شده در سر سیم پیچی و نقطه نول اندازه گیری شده و جهت آموزش و آزمون شبکه عصبی از آن ها استفاده شده است . با توجه به اینکه در واقعیت موج های ثبت شده دارای نویز می باشند، به همین دلیل با اعمال نویزهای مختلف بر روی شکل موج های شبیه سازی شده می توان حالت واقعی را تجربه نمود و پاسخ شبکه عصبی مورد استفاده در این مقاله را جهت تشخیص صحیح مکان تخلیه جزئی را با وجود نویز بدستآورد. شبکه عصبی بکار رفته برای آموزش و آزمون الگوهای تخلیه جزئی در سی مپی چ ترانسفورماتورFuzzy ATRmapمیباشد.