سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازههای هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلو
مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا کاویانپوراصفهانی – دانشیار گروه عمران-آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از جمله مستهلک کنندههای انرژی سرریزهای با پرتاب کننده جامی (Flip Bucket هستند که ایمنی لازم را دارند و ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشند. برای پیشبینی ابعاد آبشستگی در پایین دست این سرریزها مطالعات زیادی انجام شده است که حاصل این مطالعات ارائه فرمولهای مختلف برای پیشبینی موقعیت و شکل آبشستگی است. دراین مقاله میزان عمق ماکزیمم آبشستگی براساس پارامترهایdw ،d50 ،R1 ،H و زاویه پرتاب کننده با استفاده از روش سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقیANFIS) و شبکه عصبی تخمین زده شده است. نتایج دادههای آزمایشی جمع آوری و پارامترهای تأثیر گذار بر عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندهای جامی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی – ها نشان داد که عمق آبشستگی تابعی از پارامترهایی مانند عدد فرود جریان ریزشی، نسبت هد آب بالادست به عمق آب پاییندست، نسبت زوایه پرتاب کننده به هد آب، نسبت میانگین اندازه دانهها به هد آب و زاویه پرتاب کننده است. نتایج این تحقیق میتواند برای تخمین عمق آبشستگی در پایین دست پرتاب کنندهای جامی قابل استفاده باشد