سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید شیری آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون رسوب ورودی رودخانهها به مخازن، مهندسین علوم آب به طور مداوم در جستجوی روش مناسبی جهت پی شبین ی حجم ورودی این رسوبات هستند. رو شهای متفاوتی برای برآورد رسوب ارائه شده است که از جمله این رو شه ا م یتوان به مد لهای ریاضی و برازش منحنی اشاره کرد. عصبی مصنوعی یکی از مد لهایی است که تخمین میزان رسوب را به صورت تقریبی و با توجه به داد ههای ورودی ممک ن م یسازد. در این مقاله از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای برآورد رسوب رودخانه استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصله از این مدل حاکی از عملکرد مناسب شبکه عصبی مصنوع ی اس ت. بدین منظور شبکههای مختلف با ساختارها و خصوصیات گوناگون مورد آزمایش قرار گرفت و نهایتا شبکهای که دارای بهترین عملکرد بود، انتخاب شد. پس از آموزش شبکه توسط دادههای آزمایشگاهی، مشخص شد که مدل شبکه عصبی به شکل مناسبی دادههای آزمایشگاهی را تقریب میزند. نتایج به دس ت آمده از آزمون شبکه عصبی در این مقاله حاکی از آن است که شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قادر به پی شبین ی رسوب رودخانه اس ت و جایگزین مناسبی برای فرمولهای تئوریک خواهد بود