سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسام الدین راضی اردکانی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانش
سیدسامان امامی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع گرایش صنایع تولید صنعتی، دانشگاه آزاد
پویا نجف – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانش

چکیده:

این تحقیق سعی دارد تأثیر مقادیر مختلف سرعت مجاز در شدت تصادفات را بررسی کند. به همین منظور تصادفات جلو به جلوی رخ داده در جادههای برون شهری مورد بررسی قرار میگیرند. محدودیت سرعت در انواع مختلف جادههای برون شهری شامل شاهراهههای بین استانی، شاهراهههای اصلی، شاهراهههای فرعی، جمع کننده های اصلی، جمعکنندههای فرعی و جادههای محلی، همچنین در دو حالتدو خطه و چهار خطه، به صورت جداگانه بررسی خواهند شد. شبکه عصبی مصنوعی بر اساس شدت آسیب دیدگی رانندگان هر دو وسیلهی درگیر در تصادفات جلو به جلو، آموزش میبیند. متغیرهای توصیفی مورد استفاده علاوه بر میزان سرعت مجازمعبر، شامل سن و جنسیت رانندگان، سرعت، وزن و فاصله محور تا محور هر دو خودرو میباشند. پس از آموزش کامل مدل، به کمک تحلیل حساسیت مقادیر متفاوت سرعت مجاز، بهترین حدود سرعت مجاز در انواع مختلف جادههای برون شهری با هدف کاهش شدت آسیبدیدگی رانندگان در تصادفات جلو به جلو، پیشنهاد میگردد