سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پاسبانی خیاوی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر صفرزاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

بشستگی پدیده ای است که در اثر فرسایش بستر توسط جریان آب و حمل مواد بستر توسط نیرویی که این جریان به مواد بستر وارد م یکند، به وجود می آید و یکی از موارد مهمی است که در زمینه علم هیدرولیک رسوب وجود دارد. ساختار این پدیده طوری است که قبل از آنکه سازه در اثر نیروهای مخرب سیل منهدم شود، در معرض خطرات ناشی از فرسایش اطراف فونداسیون خود قرار م یگیرد. این پدیده به مرور زمان باعث م یشود اطراف فونداسیون پایه پل خالی شده و در نهایت به خالی شدن زیر فونداسیون منتهی می شود که سبب تخریب پایه پل م یشود. این امر بیشتر در زمان وقوع سیلاب که بیشترین نیاز به استفاده از پ لها احساس م یشود، رخ م یدهد. بنابراین بررسی موضوع آ بشستگی پای ههای پل و به کار بردن رو شها برای کاهش آ بشستگی اطراف پایه بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور لازم است که تاثیر پارامترهای موثر بر آ بشستگی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات مناسبی برای کاهش میزان آ بشستگی در نظر گرفته شود. در این تحقیق با توجه به پارامترهای موثر، تاثیر آنها بر میزان آ بشستگی محاسبه م یشود تا به توجه به حساسیت هر یک از آنها بتوان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی میزان آ بشستگی را کاهش داد. برای این منظور، در این مقاله از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزار محاسباتی برای پیشبینی عمق آ بشستگی موضعی پایه پل و تحلیل حساسیت هر یک از پارامترهای ورودی استفاده شده است.