سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پگاه همدانی رجا – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمودرضا همامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط ز

چکیده:

با وجود اطلاعات متفاوت در زمینه محیط زیست و آلودگی ها، به علت پراکندگی اطلاعات، مدیران همواره در به دست آوردن اطلاعات مربوطه با مشکلات زیادی روبرو هستند. در این پژوهش به منظور معرفی دانسته های ویژه در زمینه چالش ها و آلودگی های زیستگاهی و برآورد اثرات بالقوه تصمیمات مدیریتی قابل جایگزین از روش مدل سازی شبکه های عقیده‌ای بیزینBayesian Belief Networks (BBNs) استفاده خواهیم نمود. مقاله حاضر با توجه به توانایی های این شبکه ها در کمک به مدیریت آلودگی های زیست محیطی، نمونه های از کاربرد موفق این شبکه ها را ارائه می نمائیم. , BBNs ابزارهایی هستند که بصورت گرافیکی و با بیان احتمالات، روابط علت و معلولی میان متغیرها را نمایش می دهند. در مدل سازی بوم شناسی،BBNs توانایی خاصی در ارائه سریع و شهودی روابط زیست محیطی دارند، که چنانچه به منظور اهداف مدیریتی به کار روند، نمایشگر تاثیر فعالیت های مدیریتی جایگزین برمتغیرهای پیش بینی کننده کلیدی و سایر واکنش های زیست محیطی خواهند بود. در نتیجه، در مواقعی که اطلاعات پراکنده کمی و کیفی وجود داشته باشد و چگونگی روابط اجزای داخل یک سیستم حتمی نباشد و به عبارتی با عدم اطمینان روبرو باشد، این شبکه های بیزین می توانند به عنوان روشی مناسب این اطلاعات پراکنده را با یکدیگر تلفیق کرده و با زبان احتمالات روابط اجزا را به طور گرافیکی نشان دهند و بنابراین به مدیران در انتخاب بهترین روش های مدیریتی و کنترل آلودگی ها کمک نمایند