سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وفا میهمی – گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه کردستان
محمد فتحی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کردستان

چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم وظیفه نظارت بر محیط از طریق مجموعهای از گرههای مستقل که در محیط پخش شدهاند را برعهده دارند. برای تعدادی از کاربردهای این شبکهها نظیر ردیابی مسیر و نظارت ضرورت دارد که مکان واقعی گرههای حسگر با خطای کمی تخمین زده شود. محلی سازی، تخمین این مکانها با استفاده از روشهای مختلف است که به عنوان یکی از چالشهای موجود در شبکههای حسگر بیسیم مطرح است. این مقاله روشی جدیدی به کمک شبکههای عصبی مصنوعی برای محلیسازی گرههای حسگر بدون در نظر گرفتن محدودیت معرفی میکند که از شدت سیگنال دریافتیRSS) فرستاده شده از گرههای لنگر برای پیدا کردن تعداد گرههای همسایه حسگر و همچنین محاسبه وزن هر کدام از گرههای لنگر همسایه در محلی سازی استفاده میکند. نتایج شبیهسازی الگوریتم نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به روشهای دیگر مکان گرهها را با خطای کمتری برآورد میکند و در نتیجه سبب کاهش مصرف انرژی حسگرها و افزایش طول عمر شبکه میگردد.