سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحیم سرور – دانشیار، گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سید محمد موسوی – پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه

چکیده:

توسعه سیاستهای پایدار در حوزه گردشگری ، شیوه سودمندی برای تشویق راه های جدید کسب و کار بوده و به افزایش اشتغال و حفاظت از چشم اندازها کمک می کند ؛ در این راستا کاربستشاخص پایداری عملکرد برای توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده و جوامع محلینمایانگر یک روش شناسی پایه ای و قابل استناد بوده و امکان ورود ذی نفعان محلی در خط مشی گذاری و برنامه ریزی فرایند توسعه گردشگری را مهیا می سازد. در بسیاری از موارد ، شاخص سازی برای توسعه پایدار مستلزم رویکرد مشارکتی در فرایند مدیریت و برنامه ریزی است. تحقیق حاضر ارائه کننده تلاش نوآورانه برای ارزیابی پایداری به شیوه ای کل نگر در برنامه ریزی گردشگری است . این کار بواسطه تعیین شاخص های مناسب برای اندازه گیری و ارزیابی سیاست های توسعه گردشگری صورت گرفته است که هدف اصلی آنها کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و تشویق حفاظت از ارزشهای محلیو بالاخره زمینه سازی برای تحقق توسعه اجتماع محور می باشد.هدف اصلی این مقاله بیان نحوه کاربست شاخص پایداری عملکردSPI) به عنوان راهبردی در ارزیابی اثرات کوتاه و بلندمدت روش های اتخاذ شده در فرایند برنامه ریزی و مدیریت گردشگری- می باشد.