سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطیه رحیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
واحدبردی شیخ – استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا بهره مند –
محسن اسمعیلی – دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

شاخص رطوبت توپوگرافی TWI ابزاری مفید و رایج برای توصیف شرایط رطوبتی درمقیاس حوضه جهت نیل به کشاورزی دقیق میباشد این شاخص مناطق اشباع سطحی و توزیع مکانی رطوبت خاک درحوضه ها را با فرض برابر بودن شیب آب زیرزمینی با شیب سطح زمین تقریب می زند نظریه شاخص رطوبت توپوگرافی اولین بار درمدل بارش رواناب TOPMODEL معرفی شد که میتواند تاثیر توپوگرافی را بررویتولید رواناب بصورت کمیبیان کند این شاخص که بصورت ln(a/tanb) تعریف می شود گرایش اب را به جمع شدن درهرنقطه ازحوضه برحسب a و تمایل نیروی گرانشی را به انتقال آب به پایین دست توصیف م یکند جهت تهیه نقشه twi درحوضه آبخیز کچیک استان گلستان جهت کاربرد درکشاورزی دقیق منطقه مورد مطالعه اقدام به تهیه نقشه نقشه های ارتفاع شیب Ldd مساحت حوضه بالادست با نرم افزارPCRaster اقدام گردید با مقایسه نقش شیب و نقشه TWI می توان دریافت که مناطق مرطوبت زا مساحت های زهکشی بزرگ دربالا دست یا از سطوح خیلی هموار و بدون شیب بوجود می آیند.