سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پرده حباب یک سیستمی است که درآب تولید حباب می کند این تکنیک برروی حبابهای هوا گاز معمولا درزیرسطح آب به کارمیرود و بهعنوان مانع یا پرده عمل می کند شکستن انتشا رامواج و یا جلوگیری از گسترش ذرات و آلاینده های دیگر از موارد کاربرد این سیستم می باشد دراین مقاله به بررسی موارد کاربرد این سیستم درحفاظت از محیط زیست پرداخته میشود ازجمله موارد کاربرد این سیستم درجلوگیری از پیشروی آب شور دریا درمصب رودخانه های جزرومدی می باشد برای این منظور به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مدل دوفازی جهت بررسی عملکرد این سیستم درمصب رودخانه های جزرومدی شبیه سازی گردید هنگام مد دریا میتوان از چندسیستم پرده حباب به موازات هم که هرردیف درکل عرض رودخانه تعبیه میگردد بهطور همزمان استفاده کرد و سرعت تزریق هوا را افزایش داد.