سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسن سیدپور – دانشجوی دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری
محمدجواد احمدی – دانشجوی مهندسی آب
یوسف حسن زاده – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

اهمیت بررسی جریان رودخانه ها درمطالعات منابع آب موجب شده که سیستم های هوشمند متعددی برای مدلسازی این فرایند هیدرولوژیکی توسعه یابد از این میان برنامه ریزی ژتنیک قابلیت استخراج خودکار و هوشمند رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی و نیزانتخاب متغیرهای با بیشترین تاثیر را دارا میب اشد دراین تحقیق از برنامهر یزی ژنتیک GP برای مدلسازی جریان روزانه رودخانه لیقوان دراستان اذربایجان شرقی استفاده شده است بدین منظور ابتدا بهترین متغیرهای معنی دار با اجراهای متفاوت GP مشخص و سپس با متغیرهای معنی دار و دو مجموعه عملگر ریاضی مدلسازی انجام گردید