سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمرتضی علم الهدی – شرکت نگارافزار شرق

چکیده:

مقاله حاضر به تجربه استفاده سیستم واقعیت مجازی در صنعت نیروگا ههای بر قآبی بر مبنای نمونه پیاده شده در سد و نیروگاه گتوند علیا م یپردازد. واقعیت مجازی به عنوان روش نوین در شبی هسازی دقیق از پروژ ههای سد و نیروگاه بر قآبی وارد صنعت شده است و قابلی تهای متنوعی را در اختیار مدیران و کارشناسان قرار م یدهد تا نمونه مجازی از پروژه خود را در اختیار داشته باشند. این سامانه با دقت بالا بر مبنای نقش هها، تصاویر ماهوار های و مستندات پروژه صورت م یگیرد و دستاوردهای ویژ های از جمله شبی هسازی کامل سه بعدی پروژه، بازنگری مهندسی، مستند سازی، شبی هسازی بحران، شبی هسازی فرایندها، آموزش و همچنین توجیه فنی و نمایش عمومی را کاربران سیستم عرضه م یدارد. این مقاله به مراحل مختلف طراحی پروژه واقعیت مجازی سد و نیروگاه گتوند علیا که به عنوان اولین نمونه از کاربرد واقعیت مجازی در این صنعت محسوب م یشود خواهد پرداخت.