سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
حمید تاسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با توسعه بخش صنعت، لزوم یافتن محل های مناسب جهت دفع پسماند های صنعتی و خطرناک روز به روز بیشتر می شود، سیستم اطلاعات جغرافیایی ازجمله روش های نوینی است که برای انجام مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق، ارائه کاربرد این روش به منظور تعیین محل دفع پسماند های ویژه در شهرستان سنندج است. برای انجام تحلیل GIS در انتخاب محل مناسب دفع نیاز به اطلاعاتی در مورد موضوعات مختلف از جمله مناطق حفاظت شده ،زمین شناسی ،لرزه خیزی ، توپوگرافی ، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی ، کاربری اراضی ، هواشناسی ، پراکنش جمعیتی ، پراکنش صنایع و معادن ، راه ها و خطوط انتقال نیرو و غیره ضروری به نظر می رسد. در اولین مرحله اطلاعات مورد نیاز تهیه و به فرمت قابل استفاده در نرم افزار تحلیل GIS تبدیل شد. پس از آماده سازی فایل ها محدوده و حریم در نظر گرفته شده برای هر یک از عوارض روی آنها اعمال گردید . این حریم براساس منطق بولین روی هر یک از عوارض اعمال و برای هر یک از عوارض یک ضریب اهمیت در نظر گرفته شد و پس از اعمال حریم ها، کلیه عوارض مورد نظر توسط نرم افزار GIS روی هم گذاری شدند تا بتوان مناسب ترین محدوده ها را برای اجرای محل دفع پسماند های ویژه تعیین کرد