سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا رنجبر – دانشجوی کارشناسیارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا رازانی – استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد لرزهای نوعی خاص از سیستمهای سازهای خرپائی متناوب میپردازیم. سیستم قاب خرپائی متناوب یکی ازانواع سیستمهای سازهای با مهاربندی جانبی دارای سختی جانبی زیاد، در سازههای فولادی محسوب میشود. بهدلیل مزایای گوناگون، این سیستم مورد توجه محققین قرار گرفته است. بزرگترین مشکل این سیستم محدودیت شکلپذیری و نقش دوگانه دالهای کف، مخصوصاً در سازههایبلندمرتبه میباشد. یکی از روشهای نسبتاً جدید برای بهبود عملکرد لرزهای سازهها (بهخصوص سیستمهای سازهای سخت)، استفاده از مفهوم بلند شوندگی از پایهLifting) است که در اوایل دهه ۸۰ قرن بیستم مطرح شد. در این مقاله با استفاده از آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچه زمانی به بررسی معایب و مزایای استفاده از سیستم سازهای مرکزگرای بلندشونده از پایه در بهبود عملکرد لرزهای قاب خرپائی متناوبمیپردازیم