سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بشیرگنبد – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
وحید غلامی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه مرتع و آبخیزداری

چکیده:

در طی دهه اخیر در سطح استانهای شمالی کشور بخصوص شرق استان مازندران و استان گلستان شاهد بروز سیلابهای متعدد و وقوع ختارات جانی و مالی بوده ایم. به منظور جلوگیری از چنتی وقایع و تامین امنیت جانی ومالی مردم روشهایی برای فرار از سیلاب و یا کاهش خطتر ستیلاب وجود دارد. یکی از روشهای مدیریتی در فرار از سیلاب پهنه بندی سیلاب و تعیی حریم رودخانه ها می باشد. از روشهایی که برای کاهش خطر سیلاب می تواناستفاده نمود تاسیس سدها یی در بالادست حوزه های آبریز است. در این تحیقیق از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی برای پهنه بندی سیلاب در مقاطعی از رودخانه هراز واقع در شهرستان آمل و همچنین طراحی و مطالعه تاثیر یک سازه در کاهش دبی اوج و حجم سیلاب در یکی از زیر حوزه های حوزه سد گلتتان استفاده شد. برای رونتدیابی هیدرولیکی در رودخانه هراز از ال اقیه HEC-GeoRAS )شبیه سازی ژئو متری بستر و دشت سیلابی رودخانهو و برای ارائه مدل بتار روانتاب از ال اقیته HEC-GeoHMS ) شتبیه ستازی خصواتیات فیزیکتی حوزه آبریزو و مدلهیدرولوژیک HEC-HMS استفاده شد. تحقیق حاضر حاکی از دست یابی به نتایج مطلوب با دقت بالادر زمانی کوتاه، با بکارگیری سیتتم اطلاعات جغرافیایی می باشد، اما ای امر مشروط به استفاده از داده های ورودی صحیح می باشد