سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین پارسامهر – گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه فسا
زهرا خسروانی – گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه فسا
بهاره محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا
معصومه حیدری – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا

چکیده:

یکی از روشهای استفاده بهینه از سیلاب، گسترش آن در عرصه های مستعد نفوذ می باشد تا علاوه بر جلوگیری از خسارات سیل، استفاده مفید از سیلاب نیز انجام پذیرد. تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی، یکی از راههای مفید در تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف، به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک کشور است. هدف این مقاله مکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی حوزه آبخیز علمدار، واقع در شهرستان بهبهان است. لذا در مقالهحاضر با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعاتی شیب ، کاربری اراضی، خاکشناسی ، اقلیم و شبکه آبراهه ها با یکدیگر تلفیق شد. نتایج حاصل از تلفیق لایه ها نشان می دهد که مناطق مستعد پخش سیلاب دراراضی مخروطه افکنه قرار گرفته است. اینگونه مکانها به دلیل دانه درشت بودن بافت خاک خود و همچنین شیبمناسب )کمتر از ۵ درصد( جزء مناسبترین مکان ها به شمار می آیند