سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – مربی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در سیستم مدیریت روسازی ابتدا وضعیت موجود روسازی ها ارزیابی م یشود پس از آن اولویت ها برای نگهداری، ترمیم، بازسازی و نوسازی با درنظر گرفتن استراتژی های مختلف، برنامه ریزی شده و در نهایت عملکرد آینده روسازی پیش بینی می شود. رکن اصلی سیستم مدیرت روسازی جمع آوری، تحلیل و ارزیابی اطلاعات می باشد و به طور کلی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای جمع آوری، و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصه مهم محسوب شود . در این تحقیق پس از برداشت مشخصات جغرافیایی یکی از خیابان های شاهرود بوسیله گیرنده دستی، با استفاده از نرم افزار Arc view از سری نرم افزارهای GIS اطلاعات مدیریت روسازی از جمله ترک ها، چاله ها و محل دریچه های مخابرات وارد شده و یک پایگاه اطلاعاتی مناسب برای ارزیابی شرایط روسازی ایجاد شده است