سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابه
تورج خوش زمان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

زردآلو یکی از مهم ترین محصولات باغی کشور و به ویژه شهرستان ماهنشان استان زنجان م ی باشد . هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت تغذیه ای باغ های زردآلو با استفاده از تجزیه برگ است، لذا بدین منظور از وسط شاخه های فصل جاری درختان ۶۶ باغ زردآلوی بارور رقم شاهرودی در اواخر تیرماه نمونه برگ تهیه و مقدار عناصر آنها اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار ArcGIS و Excel نسبت به تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش انحراف از حد بهینه و مقایسه نتایج با جداول مرجع و تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی اقدام گردید. در ادامه با بررسی خصوص یات ME و RMSE ، دقت نقشه های تولیدی مورد مقایسه قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد کمبود روی در ۸۶ درصد، و کمبود عناصر بور، مس، منگنز و نیتروژن در بیش از ۵۰ درصد باغ ها وجود دارد. کفایت عناصر فسفر و پتاسیم در اکثر باغ ها و بی ش بود عناصر بور مس، منگنز و نیتروژن در بیش از ۴۰ درصد باغ ها مشاهده می شود. دقیق ترین و ضعی فترین نقشه در بین عناصر پرمصرف ب هترتیب مربوط به فسفر و پتاسیم و در بین عناصر کم مصرف نیز دقی قترین و ضعی فترین نقشه به ترتیب مربوط به مس و منگنز بود.