سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهابی قویونلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع
شاهین رفیعی – دانشیار مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
سید سعید محتسبی – استاد مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
سلیمان حسین پور – دانش آموخته دکتری گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و مناب

چکیده:

هدف از این تحقیق پیش بینی روند تغییرات محتوای رطوبتی برگه های چای سبز در طی خشک کردن با جریان هوای گرم به عنوان تابعی از دما و سرعت هوا جریان هوا با استفاده از تکنیک ANFIS است. به منظور خشک کردن برگه های چای سبز، از یک خشک کن آزمایشگاهی استفاده شد که توسط سیستم HMI ، تنضیمات اولیه دستگاه صورت می پذیرد و از استنباط ترکیبی فازی عصبی به منظور پیش بینی سینتیک تغییرات جرم برگه های چای سبز به کار گرفته شد که داده های حاصل از آزمایش ها، جهت ایجاد قواعد فازی بکار برده شده و برای اصلاح این قواعد از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده گردیده است.آزمایش های خشک کردن در دماهای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد و سرعت جریان هوای ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ متر بر ثانیه انجام گرفت. پس از ایجاد مدل پیش بینی کننده، از داده های حاصل از کل آزمایش ها، جهت تعیین میزان کارایی مدل استفاده شد. با در نظر گرفتن سه پارامتر ورودی: دمای هوای خشک کردن، سرعت جریان هوای خشک کردن و مدت زمان خشک شدن و یک پارامتر خروجی: محتوای رطوبتی، نتایج بدست آمده از مدل با میزان محتوای رطوبتی حاصل از آزمایش ها مقایسه شد. مقادیر ضریب تبیین و میانگین مربعات خطا برای این پیش بینی بترتیب ۰٫۹۹۶ و (۴-)۱۰×۲/۱۰۵۳ بدست آمد. این تحقیق در آذر ماه ۱۳۹۰ در گروه ماشین های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران انجام گرفت.