مقاله کاربرد سیستم های طبقه بندی در سیستم اطلاعات پرستاری: مطالعه مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت پرستاری از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد سیستم های طبقه بندی در سیستم اطلاعات پرستاری: مطالعه مروری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات پرستاری
مقاله سیستم های طبقه بندی پرستاری
مقاله فرآیند پرستاری
مقاله نیازهای اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مستانه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از الزامات سیستم اطلاعات پرستاری سیستم های طبقه بندی پرستاری هستند که عمدتا فعالیت های پرستاری را در سه حیطه تشخیص، اقدام و پیامد آن ها دسته بندی می کنند.اما تبیین نحوه استفاده از این طبقه بندی ها در سیستم های اطلاعاتی پرستاری مهم است.
هدف: در مطالعه حاضر، کاربرد سیستم های طبقه بندی در سیستم های اطلاعاتی پرستاری مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مروری، بر اساس کلید واژه های Nursing،Nursing  Classification Systems، Nursing Information System، Nursing Informatics، Nursing Documentation و یا ترکیبی از این کلید واژه ها، حدود ۱۴۳ مقاله تمام متن پژوهشی اصیل یا مروری در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ از پایگاه های داده Science Direct، CINAHL، Pubmed، Scirus و Google Scholar به دست آمد که پس از مطالعه اولیه، ۴۲ مقاله برای پوشش هدف این مطالعه مناسب تشخیص داده شد. معیار ورود مقالات بر اساس میزان ارتباط آنها با هدف مطالعه و به صورت موضوعی بود. در نهایت با تحلیل محتوای مقالات و یکپارچه کردن مطالب در قالب توالی مناسب جهت پاسخگویی به هدف مطالعه، این مقاله تدوین گردید.
یافته ها: از مهم ترین کاربردهای سیستم های طبقه بندی در سیستم اطلاعات پرستاری، دسته بندی ماهیت های مربوط به فرآیندهای پرستاری، فراهم نمودن امکان تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد، تحلیل الگوهای حاکم بر مراقبت های پرستاری، ایجاد بدنه تئوریک و ارتقای دانش پرستاری می باشد. همچنین می توان از اطلاعات دسته بندی شده برای امور آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و توسعه رویکردهای مراقبتی و بهبود ارتباطات در پرستاری استفاده نمود.
نتیجه گیری: وجود سیستم های طبقه بندی با توجه به کاربردهای مهم آن ها به عنوان یک ضرورت برای سیستم اطلاعات پرستاری محسوب می شود، لیکن در استفاده از هر یک از سیستم های طبقه بندی باید به نیاز گروه های پرستاری و میزان سازگاری آن ها با سیستم های اطلاعات موجود توجه نمود.