مقاله کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل الگوی استقراری: مطالعه موردی محوطه های دشت درگز از دوره نوسنگی تا پایان عصر آهن IV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی) از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل الگوی استقراری: مطالعه موردی محوطه های دشت درگز از دوره نوسنگی تا پایان عصر آهن IV
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت درگز
مقاله بررسی باستان شناختی
مقاله الگوی استقراری
مقاله نرم افزار Arc GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی زشک روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: باقی زاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان خراسان و به ویژه دشت درگز، به دلیل قرارگیری در میان سه حوضه فرهنگی؛ جنوب غرب آسیای مرکزی (کوه پایه های ترکمنستان)، شمال شرق فلات مرکزی ایران و شمال شرق ایران یکی از مناطق مهم، اما ناشناخته در پژوهش های باستان شناسی به شمار می رود. ویژگی های اقلیمی، جایگاه خاص جغرافیایی و موقعیت مهم منطقه باعث شده که از دیرباز مورد توجه گرو ههای انسانی واقع گردد. با این وجود اطلاعات ما درباره تحولات منطقه در دوران مختلف پیش از تاریخ و کیفیت ارتباط این منطقه با سایر حوضه های فرهنگی بسیار ناقص است. از این رو انجام پژوهش های باستان شناختی و به ویژه کاو ش های باستان شناسی بسیار ضروری است. بررسی های باستا ن شناسی و تحلیل الگوی استقراری، از روش های شناخته شده در باستان شناسی برای کمک به شناخت روابط فرهنگی در دوران پیش از تاریخ می باشد. اطلاع و آگاهی از الگوهای استقراری این منطقه می تواند درک و ما را از چشم انداز فرهنگی آن بهبود بخشد. در گذشته، این نوع تحلیل با رو شهای سنتی انجام می گردید اما امروزه، تحلیل الگوهای انجام می گردد که به استقراری با نرم افزارهای متفاوتی به مانند؛ ARC GIS انجام می گردد که به اطلاعات واضح تر و واقعی تری منجر می گردد.
در این مقاله به نتایج حاصل از بررسی های باستان شناختی دشت درگز و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS پرداخته شده است. در این مطالعه مشخص گردید که تاثیرپذیری از آب و خاک و هم چنین طیف ارتفاعی مشخصی باعث به وجود آمدن الگوی استقراری مشخصی می گردد.