مقاله کاربرد سولفات روی بر غلظت عناصرغذایی در برگ و عملکرد پرتقال رقم تامسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد سولفات روی بر غلظت عناصرغذایی در برگ و عملکرد پرتقال رقم تامسون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفات روی
مقاله تامسون
مقاله وزن میوه
مقاله تعداد میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سوری محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: جرجانی سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق محلولپاشی با سولفات روی در بهار ۱۳۸۹ روی پرتقال رقم تامسون در باغ تحقیقاتی در گرگان انجام گرفته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد که در آن از سه سطح سولفات روی (۲، ۴ و ۶ گرم در لیتر) و شاهد استفاده شد. محلول پاشی در بهار قبل از باز شدن جوانه های گل انجام گرفت. نتایج نشان میدهد که تیمار با غلظت ۴ میلی گرم در لیتر سولفات روی بیشترین میزان وزن میوه و تعداد میوه در درخت و بیشترین تاثیر را بر افزایش غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم دربرگ در مقایسه با شاهد داشته است. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان روی و آهن با محلول پاشی سولفات روی به دست آمده است. اختلاف معنی داری بین مقدار غلظت موثره سولفات روی در تمامی تیمارها مشاهده گردید. در نهایت تیمارهای سولفات روی موجب افزایش عملکرد شد.